మీ మొదటి పేరు గురించి దయచేసి 5 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండి : మీ పేరు:
పిల్లల-పేర్లు..com స్వాగతం!
ఇక్కడ మీరు 100,000 పైగా పేర్లు గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం పొందుతారు! మీ స్వంత మొదటి పేరును యొక్క అర్థం, మూలం మరియు ప్రజాదరణ ,ఇష్టం.
మీరు మీ పిల్లల కోసం ఒక మంచి పేరు కోసం చూస్తున్నారా ?అయితే ఇది మీకు సరియైన ప్రదేశం. పిల్లల-పేర్లు.com ప్రపంచంలో పిల్లల పేర్లు అత్యధికంగా కలిగిన పూర్తి వెబ్ సైట్ ఇది

Browse names by letter

తాజా వ్యాఖ్యలు
టే,ట,టో,ప,పా,పినిన్న
టే,ట,టో,ప,పా,పినిన్న
డు 9-12
చే 8-12
7-12
దు 6-12
Dhu
కొ 5-12
God
డు 2-12
డొ 2-12
డొ
అనిల్30-11
02/06/2008
అనిల్30-11
02/06/2008
జు29-11
జ్ఞాన29-11
జో25-11
టే,ట,టో25-11
మాకు మంచి పేరు సజెస్ట్ చేయండి
పా22-11
జ్ఞా19-11
Kuppili18-11
లేదు,
05/11/2019 ఉదయం 5:00 గంటలకు నాకు కొడుకు పుట్టాడు ఎ పేరు పెట్టాలి.
న ాకు తెలియజేయండ ి
18-11
14-11
ది D
14-11
ది D
పా12-11
Ramachandrarao11-11
దు11-11
టే,ట,టో,ప,పా,పి 8-11
టే అక్షరం మీద పేర్లు మొగ
టే,ట,టో,ప,పా,పి 7-11
సెండ్ me
జ్ఞాన శేఖర్ 4-11
డి, డు, డె, డొ, డీ, చిన్న పిల్లల పేర్లు 4-11
డి డు తో పేర్లు చెప్పండి
Ashok28-10
అనిల్ కుమార్28-10
నా పేరు కు అర్దం ఏమిటి? నాకు కలిసివస్తు ందా?
అనిల్28-10
పుట్టిన తేది 1981అక్టొబర్ 7,గం;6.45ని"
25-10
దు22-10
Pierre21-10
టే,ట,టో17-10